årsmöte 2020


Här är frågorna (och svaren) Krister Svahn fick med sig från vårat årsmöte;
 
Vad har Varbergs kommun för regler när det gäller fördelningen av hyresrätter kontra bostadsrätter? Alltså har vi instrument för att styra kommunens och externa exploatörers nyproduktion så det blir en blandning?
När det gäller upplåtelse av kommunal mark genom markanvisning har vi möjlighet att ställa villkor om fördelning mellan olika upplåtelseformer, detta har vi t ex gjort i Västerport. Vid planläggning som omfattar privat mark kan vi dock inte ställa sådana krav. I de fall vi jobbar med detaljplaneläggning av privat mark kan kommunen däremot delvis verka för ett varierat bostadsutbud genom den typ av bebyggelse (rad-, kedjehus, friliggande villor, flerbostadshus etc) som detaljplanen möjliggör. 
 
Det har motionerats (från S) om att bygga äldreboende i Bua. Finns det några sådana konkreta planer? Om nej, varför inte? Och skulle det kunna bli aktuellt på längre sikt?
Det är i nuläget inte aktuellt med ett äldreboende i Bua. När det gäller behoven på längre sikt så ser jag att det arbete med en fördjupning av översiktsplanen som nu startas upp för Värö (med anledning kommande utbyggnad av station) kan fånga upp frågan om äldreboende i den norra delen av kommunen.   

I det nya område som planeras i hamnen: vart är det tänkt att bilarna ska parkera? Under husen?
I detaljplanen för bostäderna i Bua hamn så är det tänkt att parkering ska lösas både genom markparkering och genom underjordiskt garage. Cirka hälften av flerbostadshusens behov av bilplatser är tänkt att lösas genom garage som ligger centralt under området medan resterande del kommer att lösas genom olika, mindre markparkeringar som sprids ut inom området. För de kedjehus som planeras längst i öster ska parkering lösas på den egna fastigheten. 

Hur tar man hänsyn till höjning av havsvattennivån i projektet på Bua hamn? Det talades om att det krävs en markhöjning för att nå tre meter över normal vattennivå – stämmer det?
I det förslag till detaljplan kommunen tagits fram kommer marken inom kvarteret delvis att behöva höjas för att minimera påverkan vid framtida extrema havsnivåer. Vi har föreslagit att lägsta nivå för färdigt golv i bostäder ska vara lägst tre meter över ”nollplanet” (en höjd måste utgå från något, och då används olika bestämda fasta punkter, dessa kallas nollplan – detta är alltså inte att förväxla med ”normalvattennivå”). Viss service kan ligga något lägre vilket gör att mindre höjdskillnader kommer uppstå (parken mot hamnen ligger idag på ca +2 meter) vilket kommer behöva hanteras vid utformningen av området, t ex genom mindre slänter eller stödmurar mellan kvarteret och parken. Arakullevägen sydost om området ligger idag som lägst på +2,4 meter och som högst +3,5 och utifrån detta bedöms de nya husen kunna fungera väl ihop med befintliga nivåer. Viktigt att notera är att eftersom planen ännu inte är antagen så är nivåerna inte slutligt fastställda!

Man undrade till sist också om de tomter kommuner äger i Bua – hur många finns, ungefär var ligger de och vad är den långsiktiga planen för dessa?
Kommunen har ett 8 fastigheter planlagda för bostadsändamål (småhus) vid Kvarndammsvägen (se https://www.varberg.se/byggabomiljo/bostaderochoffentligalokaler/ledigatomter/norr.4.e6cd67914102d101307737.html). Dessa tomter förmedlas via den kommunala tomtkön så har den/de som är intresserade inte redan anmält sig till tomtkön så kan de göra det. Förfrågan har nyligen gått ut till de som står i tomtkön och det finns för närvarande ett par-tre som är intresserade av de aktuella tomterna.