Kollektivtrafikterminal i Väröbacka

Aktionsgruppen för Pendeltågstation i Väröbacka  (APV) bildades 2011 med målet att få till stånd en pendeltågstation i Väröbacka. APV samverkar med Buas Framtid som också stöttar gruppen ekonomiskt. APV har idag 15 medlemmar.
APV behöver flera medlemmar i gruppen – kom med och arbeta aktivt i gruppen.
Gruppen har sedan starten arbetat aktivt med att påverka beslutsfattare inom Varbergs kommun, Region Halland, Trafikverket, Hallandstrafiken m fl.

APV  samordnas av Per-Erik Wikström.
Mail: per-erik.wikstrom@projectexecutionsweden.se
 

Projektmål
Pendeltågstationen, belägen i Väröbacka, skall färdigställas före tunnelarbetet startar i Varberg, dock senast 2019. Lokalisering, enligt alternativ 2, i FÖP Norra kusten.

Aktiviteter

  • Varbergs kommun har i yttrande, till Regionalt Trafikförsörjningsprogram Halland 2016-2019, framfört bl a följande synpunkter:
    I programmet bör det tydligare beskrivas och tydliggöra behovet av en tågstation i kommunens norra del, i pågående arbete med FÖP Norra kusten föreslås en station i Väröbacka. Det är i sammanhanget viktigt att skapa möjligheter för arbetsresor mot framförallt Göteborg genom att anlägga en station i Väröbacka.  Planeringen för en station i Väröbacka bör påskyndas. Varberg vill att regionen arbetar för att tidigarelägga en station i Väröbacka.  Förutsättningarna för en ny station är goda och kommunen pekar på en god samhällsutveckling och kraftigt ökat bostadsbyggande enligt Stationsnärhetsprincipen. Varberg tillsammans med Kungsbacka är en del av Göteborgs arbetsmarknadsregion och utgör en viktig del av bostadsförsörjningen i Göteborgs området och de som pendlar från våra kommuner utgör efterfrågad kompetens på arbetsmarknaden i Göteborgs regionen.  
    Detta yttrande är ju naturligtvis ett glädjande besked för oss i APV. Det  är första gången vi får ett så klart besked från Varbergs kommun om vad man har för ambition för byggandet av en  pendeltågstationen i Väröbacka.
  •  Nästa steg i dialogen med kommunen kommer att ske i början av januari 2016. APV kommer att möta kommunens kommunalråd och ledande tjänstemän för en avstämning av kommunens ståndpunkter samt att vi kommer att framföra våra argument för att Pendeltågstationen byggs i närtid.
  •  Brainstormingmöte skall hållas under januari. Syftet med mötet är att ta fram en plan för hur gruppen skall öka påverkan på beslutsfattare för att snabba upp ett genomförande  av pendeltågstationen.